فرشيد اكرم قادري
فرشيد اكرم قادري

فرشيد اكرم قادري

دانشکده: تولید گیاهی

رتبه علمی: استاديار

گروه آموزشی:

پست الكترونيكي: akramghaderi(at)gau(dot)ac(dot)ir

  بازديد : 12972
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان